Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘genezing verlamde man’ Category

De avonden over geloofsopvoeding worden in de loop der jaren steeds minder bezocht. Wij moeten op zoek naar een andere activiteit voor ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het wordt een laagdrempelige viering. Met ruimte voor ontmoeting en afgesloten met een maaltijd. Het verhaal van 4 mannen en een zieke man, staat centraal.

Veel poppetjes staan voor een huis. Het dak is open en er liggen mannetjes op. Een poppetje loopt weg en draagt een bed.

Hij pakt zijn bed en loopt naar huis.

Voor wie geloof jij?

Het duurt een paar vergaderingen tot we het onderwerp van de dienst scherp voor ogen hebben: geloven, voor wie doe je dat eigenlijk?
Geloof je voor jezelf of voor de ander? Geloof jij voor jouw kinderen die niks meer van het geloof moeten hebben?
Daar past heel mooi het verhaal van de genezing van de verlamde man bij.
En de profeet Elia, die zich alleen voelt als gelovige, 1 Koningen 19:10.

Anders verteld

In de familieviering doen we een paar dingen anders dan anders. Eén lezing wordt gevormd door de vertelling voor de kinderen. Het verhaal van de 4 mannen die een zieke man bij Jezus brengen, wordt verteld met duplo. Via een camera wordt het beeld geprojecteerd op de beamers, zodat iedereen in de kerkzaal het kan zien.
De kinderen zitten op kussens rond een lage tafel. Daar wordt het verhaal gespeeld. We gebruiken naast duplo, playmobiel en een afbreekbaar dak van stof en satéprikkers. We herschrijven zelf het verhaal: Jezus geneest een verlamde man, Marcus 2:1-12.

Verwerking nagesprek

De verwerkingsvragen worden eerst aan de kinderen gesteld. Daarna vragen we aan de grote mensen of zij iets toe te voegen hebben.
Hoe kan Jezus het geloof van de 4 mannen zien? Door het gat in het dak, is het schitterend antwoord van een kind.
Hebben de grote mensen nog iets toe te voegen aan dit antwoord? Aan alle moeite die de mannen gedaan hebben voor de verlamde man, ziet Jezus hun geloof.

Achteraf hoor ik dat de vragen aan de kinderen door de volwassenen als erg moeilijk ervaren zijn. Een volgende keer moeten we dat anders aanpakken.

Verwerking draagbed maken

Kinderen uit groep 1 tot en met 6 gaan mee naar de nevendienstruimte. Van eetpapier met aarbeiveters maken we een draagbed. Is er nog tijd om een met z’n tweeën parcours te lopen met 2 veters in je mond?

In een stuk eetbaar papier zijn 4 gaten gemaakt in de hoeken. Daar zijn aarbeiveters door geknoopt. Zo krijg je een draagbed.

Van eetpapier en aardbeiveter kan je een draagbed maken.

Tijdens de preek krijgen ouders een hart onder de riem. Als ouder kan je geloven voor je kind dat het niet meer kan.

Wie wil jij op de been gezet?

Wie zie jij graag op de been gezet? Voor die mensen gaan we bidden. Op de papieren liturgie zijn gele memo-stikkers geplakt. Wij delen pennen uit en halen de gebedsbijdragen op. Deze worden eerst allemaal voorgelezen. In het gebed dat volgt verwerkt de predikant de briefjes.

liturgietafel in een kerk. Er liggen gele memoblaadjes op.

Gebedsbriefjes : wie wil jij op de been gezet hebben?

Je zal toch merken dat een ander jouw last voor Jezus brengt. Of jij hoort dat een ander bidt waar jij zelf ook voor bidt. Hiermee is deze viering echt geslaagd in haar opzet. Niet alleen de gezinnen maar de hele gemeente is nu aangesproken.

Koffie en ontmoeting

Tijdens het koffiedrinken is er een programma voor de kinderen. Daar wordt even aan meegedaan maar eigenlijk vermaken ze zichzelf. Het is prachtig weer, ze spelen buiten.
Er is oppas geregeld voor kinderen in crècheleeftijd.

Spel

Alle gemeenteleden met kinderen onder de 18, hebben een uitnodiging ontvangen. Er hebben zich niet veel gezinnen opgegeven. Een aantal mensen besluit spontaan om te blijven en we gaan in kleine groepjes mens-erger-je-nieten. Iedereen krijgt een opdracht die hij of zij geheim moet houden: laat de ander winnen.

Maaltijd

De broodmaaltijd met soep serveren we in buffetvorm. Het damastpapier op de tafels biedt ook weer stof tot praten. Daarop is de omtrek van een kind getekend. De aanwezigen worden uitgedaagd na te denken over geloven en lichaamsdelen. Hoe kan je geloven met je hart, geloven met je voeten, enzovoorts.

Samenwerking

Deze activiteit is door en voor 2 gemeenten georganiseerd. Volgend jaar hopen we een vervolg in het buurdorp te houden. Het stramien van deze activiteit hebben we nu, Andrea.

Meer informatie:

Bron foto’s: eigen collectie.
Meer blogteksten over de genezing van de verlamde man:

Gezinsviering: het thema doorvertellen komt in woord, lied, film en spel aan de orde, over de uittocht uit Egypte.

Read Full Post »

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. En vele manieren om een schooldienst vorm te geven. Of een KGS dienst of een school-gezin-kerkdienst zoals ik van mijn medetwitteraars leer.
Zo gebeurde het vanmorgen bij ons:

 • Schoolkinderen delen liturgieën uit.
 • De organist put zich uit in een hele reeks christelijke kinderliedjes.
 • Na binnenkomst kerkenraad: mededelingen worden voorgelezen
 • Welkom plus bemoediging door predikant
 • Drempelgebed
 • Zingen
 • Gebed voor de nood van de wereld door 3 kinderen
 • Loflied: gezang 444 vers 1 en 2
 • Inleiding op het thema: vriendschap is geluk hebben
 • 3 kinderen lezen elfjes voor: gedichtjes in 11 woorden
 • 3 kinderen vertellen het verhaal van de man door het dak na. In eigen woorden. Wij zien gescande tekeningen over Marcus 2: 1-12
 • We zingen: Vier mannen en een zieke vriend
 • De dominee vertelt over de man die door het dak zakt en het dorp van troost (Kapernaüm)
 • We zingen gezang 408
 • Kinderen uit groep 1 tot en met 4 zingen: een geluksliedje
 • 3 kinderen lezen elfjes voor
 • Een zuidafrikaanse predikant vertelt wat ubuntu is
 • We zingen: tollen van geluk
 • we danken en bidden het onze vader
 • Kinderen vertellen waarvoor gecollecteerd wordt
 • Kinderen helpen met collecteren, wij zien ondertussen dia’s uit Zuid-Afrika
 • We zingen: ga op weg
 • We krijgen de zegen en zingen Amen
 • We krijgen hartjes met een wens, die de kinderen gemaakt hebben

Versierde kerk
De kerkzaal hangt vol met prachtige tekeningen van het verhaal van de man die door het dak tot vlak voor Jezus gebracht wordt. En de brancard staat duidelijk zichtbaar tegen de muur.

Méér kinderen dan gehoopt
Wat zijn er lekker veel kinderen. Je merkt het al door de fietsen die buiten staan. In de rij voor ons zitten heel wat kinderen. Jong nog. Eén begeleidster zie ik steeds met frons op het voorhoofd en een vinger voor de lippen naar de kinderen kijken. Ach mevrouw, u hoeft niet zo streng te zijn hoor. We zijn blij dat de kids en u er zijn. Een meisje houdt de hand vast van mama. Mama past niet meer in haar rij maar zit achter haar. Gelukkig zie ik later in de dienst dat kinderen op schoot komen zitten.

Kinderen kennen de nood van de wereld
Het gebed voor de nood van de wereld is prachtig. Gemaakt door 3 jongens.
“God, onze HEER
Wij bidden om uw zorg
Voor mensen die het moeilijk hebben
Voor de landen waar dictators aan de macht zijn
En de mensen die daardoor lijden”

Ouderwetsche berijming
Het valt me nu pas op dat de berijming ouderwets is van gezang 444: Grote God wij loven U. “Die Gij waart ten allen tijd”. Zou dat erg vreemd zijn overgekomen bij mensen die zelden een eredienst bijwonen?

Vertel in je eigen woorden
De kinderen van groep 7 en 8 hebben op school een navertelling van Marcus 2: 1-12 gehoord. Dat verhaal hebben ze in hun eigen woorden naverteld. Het is schitterend om te horen.
“In het dorp is het super druk. Alle straatjes stonden vol met nieuwsgierige mensen. “Mogen wij er langs?” schreeuwt Ruben [één van de vier vrienden]. We hebben hier een gehandicapte. Niemand deed een stap opzij. “Stil” zei iemand die vlak bij Ruben stond. “Ik kan Jezus toch niet verstaan als jij zo schreeuwt. Jezus zegt net wat over naastenliefde””.

“Eerst kwam er wat klei naar beneden. Daarna stro en kalk en toen zag Jezus vier gezichten in het gat in het dak. En daarna zag hij een mat naar beneden komen. De mat lag voor Jezus’ voeten. “Wat een bende” zei een man. Het hele dak was kapot. “Goed gedaan jongens!” zei Jezus. Jullie doen veel moeite voor een mens.”

Geen kindernevendienst, wel ander beweegmoment
Er is geen kindernevendienst. De kinderen hebben niet even een moment om op te staan, te bewegen, te praten. Als ik zo naar de kleintjes in m’n buurt kijk denk ik dat ze niet veel oppikken van de preek. Als je 4 jaar bent duurt ook een korte preek lang. De kinderen gedragen zich fantastisch en het loop en beweegmoment komt wat later. Dan zingt groep 1 tot en met 4 voorin de kerk een liedje: het kriebelt in je zij.

Gewoon kinderliedje
Even later wordt er ook geklapt en geswingd op het volgende kinderlied.
Het zijn geen christelijke liedjes. Dat vind ik jammer en een gemiste kans. Aan de andere kant was het wel een moment waarop ook vaders en moeders van harte meezongen en meeswingden. Zij hebben daar zeker weten van genoten.

We collecteren voor dit lekke dak.
Bron foto kerk Uitsig: PKN gemeente Beverwijk


Collecteren voor het dak van de kerk

Het is een goed idee om kinderen te laten vertellen waarvoor we collecteren. Ondertussen zien we dia’s uit Zuid-Afrika.
Het dak van de kerk in Uitsig is verroest.
Al surfend kom ik terecht op de prachtige website van de PKN-gemeente in Beverwijk. Google heeft in z’n archief nog informatie over een project dat zij in 2008-2009 hebben gedaan. Voor dominee Simon uit Uitsig. Toen is er een garage verbouwd tot kindernevendienstruimte.

Creatieve kinderen
Het is moeilijk kiezen wat mij nou het meeste raakt in dit uur.

 • Dat er onverhoopt zo veel kinderen waren? Ik schat zo’n 35. Met hun begeleiders, vaders, moeders, opa’s en oma’s.
 • Misschien dat Jezus een echt mens wordt in de navertelling. Het verhaal leeft. Dat hebben de kinderen enorm goed gedaan.
 • Maar ook het gebed voor de nood van de wereld is heel mooi samengesteld.
 • En dan de efjesgedichten..

Hmm. Misschien kunnen we in de kindernevendienst deze creatieve talenten eens wat meer aanspreken. De tekentalenten spreken we immers al vaak genoeg aan.

Read Full Post »

Schoolviering
Dat is nu toch ook weer frappant. In de Kind op Zondag Jaargang 79, nr. 3, 2 januari tot en met 9 maart 2011 staat op pagina 10 – 12 een schoolviering uitgeschreven. Het onderwerp is de gelijkenis van de verloren zoon.

Verlamde man door gat in dak
Ook wij kijken uit naar een kerkdienst met medewerking van de basisschool. Het thema is: vriendschap is gelukhebben. Centraal staat: het verhaal van de verlamde man die door een gat in het dak tot voor Jezus gebracht wordt.

Kinderachtig
Vroeger vond ik schooldiensten altijd vervelend. Een hele dienst wordt je aangesproken op kinderniveau, tot en met de overdenking aan toe. Dáár kan ik geen hele week op teren, dacht ik egoïstisch.

Ruimte voor kinderen
Nu verheug ik me erop. Sinds wij in het dorp wonen kan ik me geen schooldienst herinneren. Eindelijk gaat het dan toch gebeuren. Het is goed dat we als kerkgemeenschap de kinderen de ruimte geven. Voor één keer in de vorm van een hele dienst.

Alle kinderen welkom
Alle gezinnen met één of meerdere kinderen op de protestants-christelijke basisschool in het buurdorp zijn uitgenodigd. Stel je toch eens voor, het zou kunnen dat er 100 kinderen komen. Dat zou fantastisch zijn. Dat is nog eens een ander aantal dan de 4 kinderen die er de laatste zondag waren. Het rumoer, gewriemel en gedraai nemen ik voor lief hoor.

Bezet
Juf vraagt in de klas hoeveel kinderen denken dat ze sowieso komen. 3 vingers gaan de lucht in.
Hoeveel kinderen denken dat ze misschien komen? 5 vingers. Hoeveel kinderen weten nu al dat ze er niet bij zullen zijn? 15 vingers.
Ik hoop toch dat een aantal opa’s en oma’s lekker tussen de kleinkinderen komt te zitten. Met voldoende pumperemunt op voorraad.

Geluk
Eén lied dat de kinderen gaan zingen heb ik al gehoord. Het gaat over geluk. De zangeres vindt eigenlijk dat het niet in de kerk thuishoort. En ik geef haar gelijk. Als je zo luistert is het een gewoon liedje over geluk, geen christelijk lied. Maar vindt de zangeres ook niet dat het best past in deze dienst?

Collecteren in stijl
We collecteren helemaal in stijl: voor het kapotte dak van de kerk in Uitsig, Zuid-Afrika.

Materiaal verlamde man en 4 vrienden
Kleurplaat1
Kleurplaat2
Kleurplaat3
Diashow
Werkbladen, filmboekje, verhaal, lied
Spiegelverhaal: Door een gat in het dak / Nico ter Linden in: Koning op een ezel Uitgeverij Balans, Amsterdam 9050187382
Speciaal voor de gelegenheid: Die gat in die dak uit: Bybelverhale wat lewe / Jenny Robertson; Gordon King; Izak Van der Westhuizen

 • Read Full Post »

 • %d bloggers liken dit: